Rewitalizacja terenów wiejskich Gminy Skawina

      20 marca Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego zatwierdzone zostały listy projektów oraz wybrane do dofinansowania projekty w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Przyznana kwota dofinansowania  dla Gminy Skawina wynosi 11 682 799,38 zł! Więcej o zadaniu poniżej – zapraszamy!

Na liście dofinansowanych projektów znalazł się nasz projekt  pn. „Ogólnodostępna przestrzeń publiczna dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich gminy Skawina – ITD i ITP kwota dofinansowania to aż 11 682 799,38 zł).

Projekt jest jednym z głównych przedsięwzięć uwzględnionych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Skawina na lata 2016-2022 i składa się z dwóch kluczowych komponentów, które związane są z kreowaniem przestrzeni sprzyjającej spotkaniom oraz aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji, w tym w kontekście potrzeb różnych grup wiekowych.

 

  • Komponent nr 1: inspiracja, twórczość, działanie (ITD) zawiera w sobie zadania uzupełniające sieć miejsc istotnych dla możliwości spotkań mieszkańców podobszarów rewitalizacji i ich działalności na rzecz społeczności lokalnej (niezależnie od warunków pogodowych). Będą to miejsca typu: świetlica wiejska, klubokawiarnia, Centrum Aktywności Kulturalnej w łącznie czterech miejscowościach, tj. Borek Szlachecki, Jaśkowice, Polanka Hallera, Wola Radziszowska.
  • Komponent nr 2: integracja, twórczość, przestrzeń (ITP) w swoim założeniu zakłada animację istniejących oraz kreację nowych przestrzeni publicznych (modernizacja i przebudowa istniejących placów zabaw, ogólnodostępnych boisk sportowych na wspólne przestrzenie aktywności) jako sprzyjających spotkaniom i integracji mieszkańców. W ramach tego komponentu zaplanowano realizację łącznie 14 zadań w miejscowościach: Borek Szlachecki, Facimiech, Jurczyce, Gołuchowice, Grabie, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wielkie Drogi oraz Zelczyna.

Planowane inwestycje stanowią konkretną odpowiedź na zidentyfikowane podczas prac nad GPR, problemy mieszkańców podobszarów rewitalizacji. Planowany okres realizacji projektu 2018-2021. Projekt zakłada udział lokalnej społeczności na każdym etapie realizacji. Od pomysłu, lokalizacji, koncepcji, projektu budowlanego, aranżacji wnętrz, po funkcjonowanie obiektu.

Dokładny wykaz zadań w ramach każdego z ww. komponentu projektu odnajdą Państwo w dokumencie Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skawina na lata 2016-2022″, który można pobrać ze strony internetowej Gminy Skawina: Kliknij tutaj

Źródło: RS – http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=16120&menu_id=0

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.